Polska wersja poniżej [PL]

[EN]

Who am I?

I am the owner of the website: https://klimek.link/blog. It is purely personal in nature. Mainly it’s a collection of links to something I’m interested in.

What personal information do I collect and why I don’t collect it?

Comments

Visitors to the site are not able to leave a comment.

Media

Visitors to the site are not allowed to upload any media.

Contact forms

There are no contact forms.

Cookies

I do not collect any information about visitors. Cookies are used to improve site navigation. You can disable them through your browser settings.

Embedded Content from Other Sites

Articles on this site may contain embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other sites behaves as if you were visiting the specific site directly.

These sites may collect information about you, use cookies, attach additional third-party tracking systems, and monitor your interactions with the embedded material, including tracking your interactions with the embedded material if you have an account and are logged in to that site.

Statistics 

Basically, nothing is analyzed; it’s a waste of time.

To whom do I share data?

I don’t share statistics with anyone, because I don’t have them.

How long do I store your data?

I do not keep them, because I do not collect them. So I do not have them.

What rights do you have to your data?

If you have a user account (you don’t have one, because it’s not possible to create one) or have posted comments on this site (it’s not possible to post comments), you can request to receive a file with an exported set of your personal data in our possession, including all data provided by you. In our case, it will be an empty file, but you’re the one who asked for it.  You may also request that we delete all of your personal information in our possession. This does not apply to any data which I am obliged to retain for administrative, legal, or security reasons.

Where do I send the data?

Visitor comments are not checked by an automated spam detection service because they cannot be left. In general, I do not send data anywhere.

Your contact information

I do not collect it.

Additional information

How do I protect your information?

By not collecting visitor information.

What procedures do I have in place in the event of a data privacy breach?

Since visitor data is not collected, a breach of privacy can only involve the site owner and such an event will probably be reported to the appropriate authorities. Assuming it makes sense at all.

[PL]

Polityka prywatności

Kim jestem?

Jestem właścicielem strony: https://klimek.link/blog. Ma ona charakter czysto prywatny. Głownie to zbiór linków do czegoś, co mnie zainteresowało.

Jakie dane osobiste zbieram i dlaczego ich nie zbieram?

Komentarze

Odwiedzający witrynę nie ma możliwości zostawienia komentarza.

Media

Odwiedzający stronę nie mogą wgrywać jakichkolwiek mediów.

Formularze kontaktowe

Brak formularzy kontaktowych.

Ciasteczka

Nie gromadzę żadnych informacji o odwiedzających. Ciasteczka używane są do usprawnienia nawigacji po stronie. Można je wyłączyć za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

W zasadzie to nic nie jest analizowane, szkoda na to czasu.

Z kim dzielę się danymi?

Z nikim się nie dzielę statystykami, bo ich nie mam.

Jak długo przechowuję twoje dane?

Nie przechowuję, bo ich nie gromadzę. Czyli ich nie mam.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Jeśli masz konto użytkownika(nie masz, bo nie da się go założyć) albo dodałeś komentarze w tej witrynie(nie da się wysłać komentarzy), możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w moim posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jestem zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłam dane?

Komentarze gości nie są sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu, bo ich nie można zostawić. Generalnie, nigdzie nie przesyłam danych.

Twoje dane kontaktowe

Nie gromadzę.

Informacje dodatkowe

Jak chronę twoje dane?

Nie gromadząc informacji o odwiedzających.

Jakie mam obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych?

Skoro nie są zbierane dane osób odwiedzających, to naruszenie prywatości może dotyczyć tylko właściciela strony i takie zdarzenie pewnie zostanie zgłoszone do odpowiednich organów. Przy założeniu, że ma to wogóle sens.